عکس

عکاسی هنر اعتبار بخشیدن به «نگریستن» است ، ما را در این اعتبار شریک گردانید ... 

عکاسی هنر اعتبار بخشیدن به «نگریستن» است 

ما را در این اعتبار شریک گردانید …