نمایش 1–8 از 10 نتیجه

5,000 تومان

Altar, Exterior view of the mosque, Friday Mosque, Historical monuments, iran, Mosque nave, old building, Old Mosque, Religious, Shiraz, Shiraz Grand Mosque, The courtyard of the mosque, آثار تاریخی, آدینه, ایران, بنای قدیمی, حیاط مسجد, شبستان مسجد, شیراز, مذهبی, مسجد جامع شیراز, مسجد جمعه, مسجد عتیق, نمای بیرون مسجد

5,000 تومان

Altar, Exterior view of the mosque, Friday Mosque, Historical monuments, iran, Mosque nave, old building, Old Mosque, Religious, Shiraz, Shiraz Grand Mosque, The courtyard of the mosque, آثار تاریخی, آدینه, ایران, بنای قدیمی, حیاط مسجد, شبستان مسجد, شیراز, مذهبی, مسجد جامع شیراز, مسجد جمعه, مسجد عتیق, نمای بیرون مسجد

30,000 تومان

Altar, Friday Mosque, Historical monuments, iran, Mosque nave, old building, Old Mosque, Religious, Shiraz, Shiraz Grand Mosque,, آثار تاریخی, آدینه, ایران, بنای قدیمی, شبستان مسجد, شیراز, محراب, مذهبی, مسجد جامع شیراز, مسجد جمعه, مسجد عتیق,

30,000 تومان

Altar, Friday Mosque, Historical monuments, iran, Mosque nave, old building, Old Mosque, Religious, Shiraz, Shiraz Grand Mosque,, آثار تاریخی, آدینه, ایران, بنای قدیمی, شبستان مسجد, شیراز, محراب, مذهبی, مسجد جامع شیراز, مسجد جمعه, مسجد عتیق,

30,000 تومان

Altar, Friday Mosque, Historical monuments, iran, Mosque nave, old building, Old Mosque, Religious, Shiraz, Shiraz Grand Mosque,, آثار تاریخی, آدینه, ایران, بنای قدیمی, شبستان مسجد, شیراز, محراب, مذهبی, مسجد جامع شیراز, مسجد جمعه, مسجد عتیق,

30,000 تومان

Altar, Friday Mosque, Historical monuments, iran, Mosque nave, old building, Old Mosque, Religious, Shiraz, Shiraz Grand Mosque, Wooden pulpit, آثار تاریخی, آدینه, ایران, بنای قدیمی, شبستان مسجد, شیراز, محراب, مذهبی, مسجد جامع شیراز, مسجد جمعه, مسجد عتیق, منبر چوبی

30,000 تومان

Altar, Friday Mosque, Historical monuments, iran, Mosque nave, old building, Old Mosque, Religious, Shiraz, Shiraz Grand Mosque, Wooden pulpit, آثار تاریخی, آدینه, ایران, بنای قدیمی, شبستان مسجد, شیراز, محراب, مذهبی, مسجد جامع شیراز, مسجد جمعه, مسجد عتیق, منبر چوبی

30,000 تومان

Altar, Friday Mosque, Historical monuments, iran, Mosque nave, old building, Old Mosque, Religious, Shiraz, Shiraz Grand Mosque, Wooden pulpit, آثار تاریخی, آدینه, ایران, بنای قدیمی, شبستان مسجد, شیراز, محراب, مذهبی, مسجد جامع شیراز, مسجد جمعه, مسجد عتیق, منبر چوبی