تاجگذاری محمد رضا شاه

تومان

21986
تاجگذاری محمد رضا شاه