خانه حاج آقا علی کرمانی

10,000 تومان

منزل خشتی
خانه حاج آقا علی کرمانی