آرشیو برچسب: مصاحبه در مستند

پژوهش در مستند

پژوهش در مستند

“پژوهش در مستند” تعریف پژوهش: تحقیق در لغت به معنای کشف حقیقت است. پژوهش به معنای کندوکاو و کاوش است که پژوهشگر در این فرایند(در پژوهش با فرایند روبرو هستیم نه پدیده ای دفعی و لحظه ای)، در یک موضوع شروع به تحقیق و بررسی می کند و می خواهد روابط علت و معلولی میان […]