وکتور

از هماهنگی میان چشم،دست ، ابزار و اندیشه هنرمند، عنصری پدید می آید به نام طراحی … این هنر را با دیگران به اشتراک بگذارید 

از هماهنگی میان چشم،دست ، ابزار و اندیشه هنرمند، عنصری پدید می آید به نام طراحی … این هنر را با دیگران به اشتراک بگذارید …